Kalite Politikası


NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. olarak;

 • Müşteri şartlarını ve yürürlükteki standardların şartlarını karşılayan, rekabetçi ve uygun kaliteye sahip, pazarlanabilir ürünleri üretmeyi,

 • Kalite hedeflerini oluşturup, gözden geçirerek denetlemeyi ve sürdürülmesini sağlamayı,

 • Kalite politikasının kuruluşun tüm çalışanları, taşeronlar ve tedarikçiler tarafından anlaşılmasını sağlayarak Kalite bilincini geliştirmeyi,

 • Daima gelişme anlayışıyla çalışanlarını sürekli eğitmeyi,

 • Kalite Yönetim Sistemleri Standardlarının şartlarına uyarak, sürekli gözden geçirip, etkin bir şekilde uygulamayı,

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası


NUH ÇİMENTO birimlerinin operasyonlarını desteklemek amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda kurgulanacak önleyici kontrollerin veri ve bilginin erişilebilirlik bütünlük ve gizliliğini sürekli kılmayı amaçlamaktadır.Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde, tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. ’nın bilgi varlıklarını korumaktır.

 • Bilgi Varlıklarını;

 • Herhangi bir yetkisiz erişime karşı korumaktadır,

 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamaktadır,

 • Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumaktadır,

 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmekte ve yönetmektedir,

 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği ve gizliliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır,

 • Bütünlüğünü muhafaza etmektedir,

 • Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlamaktadır,

 • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenmekte ve karşılanmaktadır,

 • Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri tüm çalışanlara verilmektedir,

 • Kurum içerisinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamaktadır,

 • Bilgi güvenliği ve gizliliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamaktadır,

 • Tüm paydaşlarımızla bilgi güvenliği ve kişisel verilerin güvenliğini, farkındalığını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmektedir,

 • Bilgi güvenliği ve Kişisel verilerin ihlallerine ilişkin organizasyonel yapı, kaynak ve siber güvenlik altyapısını oluşturmayı, olası yaşanabilecek ihlallerde tüm kamuoyunu bilgilendirmekte ve gerekli yaptırımları uygulamaktadır,

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamaktadır,

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN

Çevre Politikası


NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. olarak;

 • Çevre Politikasını uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, dokümante ederek tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmayı,

 • Tüm çalışanlarımızın eğitimlerle çevre bilincini geliştirerek, çevre kirliliğini mümkün olan en düşük seviyeye çekmeyi,

 • Tüm faaliyetlerimizle ilgili çevre boyutlarını sürekli izleyerek, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymasını sağlamayı,

 • Çevre hedef ve amaçlarını belirlemeyi, periyodik olarak gözden geçirerek çevre performansının sürekliliğini sağlamayı,

 • Yenilenebilir enerji ve Sera Gazı emisyonu azaltma yöntemlerini araştırmayı, sera gazı emisyonlarını ölçmeyi, raporlamayı ve azaltmayı,

 • Ekolojik olarak makul, teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğu durumlarda alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımını artırarak, üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan doğal kaynak kullanımını azaltmayı,

 • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için çevre açısından zararlı olan atıkları alternatif yakıt ve hammadde kapsamında kullanarak ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunmasına destek olmayı;

 • Tesislerimizi, çalışma yerlerimizi belirlerken biyoçeşitlilik alanlarının, doğayı özel koruma bölgesindeki alanların ve tarihi/kültürel alanların varlığına dikkat etmeyi, bu alanlarda tesis kurmamayı,

 • Atık suların mevzuatlara uygun olarak analizlerinin yapılmasını ve geri dönüşümlü olarak proseste kullanımını sağlamayı, atık su kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamayı ve bu doğrultuda su tüketimini azaltmayı,

 • İç ve dış kaynaklı riskleri dikkate alarak; TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymayı, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamayı ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi,

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN

Enerji Politikası


NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. olarak; çimento üretimi için gerekli yoğun enerji tüketiminin önüne geçmek amacı ile, tüm faaliyetlerimiz esnasında;

 • Enerji Politikasını uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, dokümante ederek tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmayı,

 • Enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,

 • Ürün, ekipman ve hizmetlerin satın alınmasında enerji verimliliğine uygun seçimleri yapmayı ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

 • Enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için bir sistem kurmayı ve verimliliği sağlamayı,

 • Enerji hedef ve amaçlarını belirlemeyi, periyodik olarak gözden geçirerek enerji performansını takip etmeyi,

 • Enerji verimliliğinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı, çalışanlarımıza eğitim vermeyi,

 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,

 • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymayı, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamayı ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi,

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. olarak;

 • İSG Politikasını uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi, tüm çalışanlara ve ilgili taraflara duyurmayı,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri belirleyerek, riskleri değerlendirmeyi ortadan kaldırmayı, ortadan kaldırılamadığı durumlarda riskleri en aza indirmeyi,

 • Tüm çalışanlarımızın ve ilgili tarafların yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek amacıyla güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamayı, İSG performansını değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hedefleri belirlemeyi, periyodik olarak gözden geçirerek sürekliliğini sağlamayı,

 • Çalışanların danışma ve katılımı ile İSG performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde katkı sağlamayı,

 • Tüm çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG sorumluluğunun ve bilincinin gelişmesi için eğitimler düzenlemeyi ve gerekli kaynakları sağlamayı,

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uymayı, sürekli gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulamayı iş prosesleri ve diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi,

Taahhüt Ederiz...

Genel Müdür
Halim TEKKEŞİN