NUH ÇİMENTO GRUP ŞİRKETLERİ
İŞ ETİĞİ KURALLARI

 

Giriş

NUH Çimento Grup  Şirketleri Etik Kuralları, Şirket değerleri ile paralel olup temel davranış esaslarını içermektedir. Kurallar, özet olarak, Şirket’in ve Şirket çalışanlarının; Şirket içinde ve/veya dışında; iş ilişkisinde   bulunulan   çalışan/müşteri/tedarikçilerle,   rakiplerle,   hissedarlarla,   kamu   kuruluşları   ve toplumla ilişki ve işlerinde temel davranış ve etik sorumluluklarını kapsamaktadır.

Çalışanların bu kuralları bilmesi, anlaması, içselleştirmesi ve riayet etmesi gerekir. Çalışanların kendileri veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller ve aykırılıklar olması durumunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışmaları beklenir. Aykırılıklar tespit edilmesi durumunda Disiplin Kurulu’na başvurulur. “Yönetim Kurulu” ve “Disiplin Kurulu” birlikte aksiyon alırlar.

 

Sorumluluklar

Grup  şirketleri  ile  ilişkide  olan  çalışanlar,  müşteriler,  tedarikçiler,  ortaklar,  hissedarlar  ve  toplum arasındaki tüm ilişkiler doğruluk ilkesi üzerine kuruludur.

 

Yasal Sorumluluklar

 •      NUH Grubu Şirketleri, tüm faaliyet ve süreçlerini, şirket politikaları ve stratejileri doğrultusunda ilgili   yasalar,   yönetmelikler   ve   teknik   standartlar   çerçevesinde   profesyonelce  sürdürür. Potansiyel ve/veya gerçek aykırılık oluşması durumunda konunun açığa çıkarılmasını sağlar.
 •      Tüm faaliyet ve süreçlerinde sözleşmelere uygun hareket eder ve tüm ilişkili taraflardan ve çalışanlarından bunu bekler.
 •      Ticari ilişkilerde sözleşme gereği yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirir.
 •      Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinin tümünün ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu olmasını sağlar.
 •      Yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumların belirlediği terminlere uygun, doğru ve tam bilgi sağlar.
 •      Usulsüzlük, rüşvet, yanıltıcı rapor vb. gibi etik olmayan faaliyetlere kesinlikle izin vermez.
 •      Faaliyette  bulunduğu  ülkenin  tüm  hukuki  kurallarına,  ahlaki  ve  toplumsal  değerlerine  saygı gösterir.
 •      Grup şirketlerinin ve diğer tüzel/gerçek şahıslarının etik olmayan davranış ve süreçlerinin ortaya çıkarılmasını engelleyecek tutum ve davranış sergilemez.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklar

İş İlişkileri

 •      İş   ilişkilerinde,   bireylerin   düşüncelerini   dinler,   saygı   gösterir   ve   değerlendirir.   Tüm çalışanlardan ve birlikte çalıştığı kişilerden bunu bekler. Bireysel ve/veya kitlesel çatışma ortamının oluşmasından kaçınır.
 •      Çalışma ortamını ve ilişkilerini olumsuz etkileyecek şekilde yalan, yanıltıcı, sansasyonel bilgi akışına izin vermez.
 •      Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ortakların, hissedarların ve toplumun değerlerine, düşüncelerine, görüşlerine ve mesleklerine saygı gösterir, değer verir, adaletle yaklaşır.

Tarafsızlık, Fırsat Eşitliği

 •      Ayrımcılık, dışlama, yıldırma, saygısızlık, baskı ve mobbingden arındırılmış bir çalışma ortamı sağlar. Herhangi bir çalışanın cinsel, sosyal, psikolojik ve fiziksel haklarına taciz ve rahatsızlık verilmesine kesinlikle izin vermez.

Çalışan Hakları ve Gelişimi

 •      Temel  insan  haklarının  gözetildiği  bir  çalışma  ortamı  sunar.  Tüm  kişilere,  kurum  ve kuruluşlara din, dil, ırk, cinsiyet, kültür, bakış açısı ayrımı yapmadan saygılı ve eşit mesafede durur.
 •      Çalışma ortamında çeşitliliği destekler, farklı ulusların birlikteliğinin daha etkili bir iş ortamı oluşturduğuna, bunun da rekabet avantajı sunduğuna inanır.
 •      Çalışanlarının özlük haklarını zamanında, tam ve adilane bir şekilde karşılar.
 •      Çalışanlarının Şirket değerleri paralelinde hem Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesini hem de kendi hedeflerinin gerçekleştirilmesini önemser.
 •      Çalışanlarının    önerilerini,    yetenek    ve    tecrübelerini    organizasyon    ve    süreçlerin geliştirilmesinde fırsat olarak değerlendirir.
 •      İş hayatı ile özel hayatın dengesinin kurulmasını ve sürekliliğini destekler.
 •      Çalışanların yetenek ve yetkinliklerinin geliştirilmesini, kendine ve işine değer katmasını destekler ve bunun için gerekli teşvik ve yatırımları yapar.
 •      Tüm süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlar ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirir. SEÇ (Sağlık-Emniyet-Çevre) kültürünün tüm Şirket geneline yayılımını destekler.
 •      Çalışanlar,  çalışma performansı ve/veya sağlıklı karar  vermelerini etkileyebilecek şekilde alkol, ilaç vb. alarak çalışmazlar, ofis ve fabrika sahasında bulunmazlar.
 •      Unvandan ve çalışma süresinden bağımsız olmak üzere tüm çalışanlar; Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, sağlık yardımı, yemek ve ulaşım servisi gibi imkanlar, evlenme yardımı, doğum yardımı, vefat yardımı, doğal afet yardımı gibi sosyal yardımlardan faydalanmaktadır.

Müşterilere Karşı Sorumluluklar

Taahhütlere Uygunluk

 •      Sadece müşteri beklentilerini karşılamak üzere gerçekleştirebileceği hizmet ve üretebileceği ürünleri taahhüt eder.

Ürün ve Hizmet Kalitesi

 •      Üretim kalitesini her zaman üstün tutacak şekilde müşteriye sunar.
 •      Ürün ve üretim süreçlerinde TSE standartlarına göre faaliyetlerini sürdürür, sahip olduğu Çevre Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi vb. bünyesinde  bulunduran  entegre  yönetim  sisteminin  gereklerini  tüm  çalışanlarının katılımıyla uygulamayı ve sürekli gelişmeyi taahhüt eder.
 •      İnsan  hayatını  kolaylaştıracak,  daha  iyi  şartlarda  yaşamını  destekleyecek,  doğal  çevreyi koruyacak, daha verimli enerji ve daha az kaynak kullanımını sağlayacak teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular, ürün ve süreçlerinde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapar.

Müşteri Memnuniyeti

 •      Müşteri memnuniyetini temel değerlerinden biri olarak nitelendirir ve müşteri odaklılık her şeyden önce gelir.
 •      Ürünleri ve hizmetleriyle herhangi bir sıkıntı oluşması durumunda müşterilerinin kolayca ulaşabileceği altyapıyı kurar, kaynak sağlayarak destekler.

İş Ortaklarına, Tedarikçilere ve Müşterilere Karşı Sorumluluklar

 •      Danışman, temsilci, aracı vb. kişilerin seçim ve görevlendirmelerinde iş uzmanlığı, güvenilirliği, tarafsızlığı, doğruluk ve hukuka bağlılıklarını temel kriter olarak değerlendirir.
 •      İş ilişkisinde bulunacağı kurum ve kuruluşlarda, tedarikçilerinde çalışma koşullarını açıkça bildirir ve tüm teklifleri tarafsız değerlendirir.
 •      İş süreçlerinde tedarikçilere, müşterilere ve iş ortaklarına eşit yaklaşımı benimser. Tedarikçileri ve müşterileri ayrımcılığın önlenmesi, sürdürülebilirlik ve iş sağlığına önem vermesi, kadın çalışan sayısını artırılması, eşit ücret politikasının benimsenmesi konularında teşvik eder.
 •      Tedarik zincirinde hassas kitleler tarafından kurulan işletmelere öncelik verilmesi konusundaki prensipler, şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve alım yapılacak ürün/hizmete dayalı olarak belirlenir ve hayata geçirilir.

Hissedarlara Karşı Sorumluluklar

 •      Kurumsal   Yönetim   İlkeleri’ne   uyum   sağlama   konusunda   azami   gayret   gösterir,   uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçelerini ve ilkelere uymama dolayısıyla oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemler ilgili bölümlerde açıklar.
 •      Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflık, menfaat sahiplerinin memnuniyeti, topluma ve çevreye karşı sorumluluk alanlarında ülkemizin en iyisi olmayı amaçlar.  “İyi  Yönetim”in  gerektirdiği  uygulamalar  konusunda  son  derece  duyarlı  davranır,  Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin içselleştirilerek yürütülmesini özenle gözetir.
 •      Şirket hisselerinin alınıp satılmasında, yasalara uygun davranır, hissedarlarının menfaatleri ve görüşlerini  değerlendirir,  spekülasyonlara  izin  vermez,  mevzuatlar  çerçevesinde  şeffaflığını korur.
 •      Sürdürülebilir büyüme perspektifinde katma değerli ürünlere odaklanır, hammadde sürekliliğini sağlar, çevre dostu ve verimliliği artıran yatırımlarını gerçekleştirir, lojistik gücü artırır, enerji tasarrufu yapar ve mevcut yatırımlarını verimli ve makul karlılık çerçevesinde yönetir.
 •     Hissedarlar  ile  yapılan  iletişimin  doğru,  şeffaf  ve  zamanında  olmasını  sağlar.  Yanlış,  aldatıcı bilgilendirmede bulunmaz.

Rakiplere Karşı Sorumluluklar

 •     Yasalar, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen çerçevede ve etik bir şekilde rekabet eder.
 •     Rakiplerinin adını ve yöneticilerini beyan ederek olumsuz bildirimde bulunmaz.
 •     Rakipleriyle pazarın paylaşılması, yeni rakiplerin engellenmesi gibi rekabete aykırı eylemlerde bulunmaz.
 •     Rakiplerin patentlerine, telif haklarına ve fikri mülkiyetlerine saygı duyar. Rekabete aykırı davranışlardan, fiyat sabitlemeden veya diğer tekelci taktiklerden kaçınır.

Topluma ve Kamu Kuruluşlarına Karşı Sorumluluklar

 •      Tüm  faaliyet  ve  süreçlerinde  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına,  siyasi  partilere  ve  sivil  toplum kuruluşlarına eşit mesafeli ve tarafsız yaklaşır.
 •      Operasyonlara ve süreçlere ait tüm mali veriler, ilgili kabul görmüş standartlara ve Yasalara göre tam, doğru, eksiksiz, zamanında ve uzman personel tarafından kayda alınır, yetkili kişilerce onaylanır  ve  denetlenir,  Şirket  denetleme  kurum  ve  kurullarına,  ilgili  birimlere  gerektiğinde doğru ve eksiksiz bilgi verilir.
 •      Kamuya ve hissedarlarına yaptığı tüm bildirimlerinin ve finansal raporlarının doğru, anlaşılır, şeffaf ve zamanında olmasına özen gösterir.
 •      Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) işlem gören yatırım araçları ile ilgili tüm güncellemelerin, bilgilendirmelerin ve değişikliklerin mevzuatlara uygun bir şekilde ve belirlenen sürelerde ilgili birimlere bildirilmesini sağlar.
 •      Kamu kurum ve kuruluşları ve toplum ile yapılan iletişimin doğru, net ve zamanında olmasını sağlar. Yanlış, aldatıcı bilgilendirmede bulunmaz.

Çevreye Karşı Sorumluluklar

 •      Tüm proje ve planlarını, yatırım ve faaliyetlerini çevresel sürdürülebilirlik sorumluluğu bilinciyle yapar, çalışanlarında bu kültürü oluşturur.
 •      Şirket faaliyet alanları itibarıyla sahip olduğu tüm çevresel değerlerin her alanda korunması ve geliştirilmesi ilkesi, sürdürülebilirliğinin temelini oluşturmaktadır.
 •     Tüm faaliyetlerinde çevre kültürünün geliştirilmesinde uzun vadeli aksiyonlar alır.
 •      Tüm  faaliyetlerinde,  iklim  değişikliği  ile  mücadelede,  sera  gazı  salınımının  azaltılması,  enerji verimliliğinin artırılması, çevre kirliliğinin kontrolü, tehlikeli atıkların lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi, alternatif enerji kaynakları arayışı ve kullanılan kaynakların azaltılması göz önüne alınan ve gerçekleştirilen konulardır.
 •     Tüm süreçlerinde, Kalite Yönetim Sistemleri, İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi gereklerini içeren Entegre Yönetim Sistemi’ne uygun hareket eder.
 •      Çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve iş birliği içinde olduğu tarafların çalışmalarında çevreyi göz önüne alan faaliyetlerde bulunmalarını özendirici yaklaşımlarda bulunur.
 •     Tüm faaliyetlerinde kullandığı kaynakları verimli bir şekilde kullanır ve israftan sakınır.

Sosyal Sorumluluklar

 •      NUH  Grubu  Şirketleri,  sosyal  sorumluluk  bilinciyle  toplumun  sağlık,  refah  ve  mutluluğu doğrultusunda yapılan faaliyetleri ve kuruluşları destekler.
 •      Daha  parlak  gelecek  için üniversite ve  sanayi  işbirliğini  destekler.  Eğitime  katkı  kapsamında öğrencilerin mesleki gelişimlerine yönelik girişimlerde bulunur.
 •      Doğayı korumak ve sağlıklı bir çevre sağlamak amacıyla ormanlık alanların oluşturulmasına ve doğal zenginliklerin geliştirilmesine kurumsal olarak destekte bulunur.
 •      İş dünyasındaki tecrübelerine dayanarak, sektörün sorunlarına karşı, beklenti ve çözüm önerileri ile Şirkette oluşan her türlü bilgi birikiminin çeşitli platformlarda toplum ile paylaşılmasını destekler, medya aracılığı ile kamuyu bilgilendirir.

Çıkar Çatışmaları

 •      İkinci bir işte çalışmak, rakip şirketlerin finansal getiri sağlayacak araçlarına sahip olmak ve şirket dışı danışmanlık hizmeti vermek dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketin faaliyet alanı ve çalışanın görev tanımı ile çıkar çatışması doğurabilecek hiçbir faaliyeti onaylamaz.
 •      Adilane karar verilmesini engelleyebilecek ortam oluşmasına, etki ve etkinliklere izin vermez. İlişkili şirket ve çalışanları arasında tarafsızlığı engelleyebilecek ve kararını etkileyebilecek, maddi değeri yüksek hediyeleşmeleri kabul etmez.

Gizlilik ve Bilgi Güvenliği Dahili Bilgi Güvenliği

 •     Diğer  şirket  ve  şahıs  bilgilerine  ulaşmada  etik  ve  yasal  olmayan  yollara  başvurmaz  ve çalışanlarının  da  bu  yollara  başvurmasına  izin  vermez.  Kamu  ile  de  paylaşılan  bilgilerin kullanımını tercih ve teşvik eder.
 •     Çalışanlarının ücret ve diğer kazanç bilgilerinin şirket içinde veya şirket dışında paylaşılmasına kesinlikle izin vermez.
 •      Şirket tarafından sağlanan tüm maddi, fikri ve elektronik varlıklar, iş dünyasının gerektirdiği şekilde kanuni gerekler ve izin verilen konular çerçevesinde kullanılır.
 •      Şirket özel bilgilerinin, plan ve yatırımlarının, kamuya açıklanmamış finansal bilgilerin herhangi bir şekilde(Sözlü ve yazılı) Şirket dışına taşınmasına ve paylaşılmasına kesinlikle izin vermez. (3.Şahıs ve Yönetim Kurulu Üyeleri dahil.)
 •      Tüm patent, ticari sır, telif hakları, marka, isim gibi mülkiyetleri korur ve rakiplerin haklarına da saygı gösterir.
 •      Şirket’ten  ayrılan  bir  çalışanın  sahip  olduğu  şirket  gizli  bilgi,  proje  vb.  birikimlerinin  dışarı çıkarılmasına kesinlikle izin verilmez.

Kişisel Gizlilik

 •      Tüm ilişkili tarafların, müşterilerin ve çalışanların, iş başvurusu yapan adayların gizlilik haklarına ve özel bilgilerine saygı gösterir, Kanunlara, profesyonel standartlara ve etik kurallara uygun bir şekilde muhafaza eder.

Kurumsal Kimlik

 •     Çalışanların Şirket adına konuşulması beklendiği durumlarda, kişisel görüş yerine sadece daha önce açıklanmış Nuh  Çimento Grup Şirketleri görüşlerini ifade etmesi gerekir.

Etik Kurul


E-posta: etik@nuhcimento.com.tr
Posta: Hacı Akif Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No:92 Hereke – KÖRFEZ / KOCAELİ
Telefon: 0 (262) 316 2000