Ertelenen Olağan Genel Kurul İlanı 2013

Genel Kurul İlanı 2013
16 Mart 2014
Başsağılığı Mesajı
14 Nisan 2014

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Nisan 2014 Pazartesi günü Saat 14.30’da NUH ÇİMENTO FABRİKASI SOSYAL TESİSLERİ-HEREKE/KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nın e-MKK Bilgi Portalına toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00’ e kadar kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. TTK 415 maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.nuhcimento.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2013 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, Bağımsız Denetim Raporunu ve Kâr Dağıtım Önerisini toplantı tarihinden üç hafta öncesi Hereke’de Muhasebe Müdürlüğü’nde, İnönü caddesi No.102 Kozyatağı/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve şirketimizin www.nuhcimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dökümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.nuhcimento.com.tr  adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

    Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

ERTELENEN GENEL KURUL İLANI, GÜNDEMİ ve VEKALETNAME FORMUNU indirmek için tıklayınız